czech-flag-svg CZ | CZ

Pravidla prodejny

Zpět na FAQ

Všeobecné obchodni podmínky internetového obchodu Converse

§1 Definice pojmů použitých ve VOP

1. Prodávající – obchodni společnost ORBICO SP. Z O.O., se sídlem ul. Salsy 2, 02-823 Varšava, IČO (REGON): 277 632 751, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Obvodním soudem pro hlavní město Varšavu (XIII. obchodní oddělení Národního soudního rejstříku) pod číslem KRS 0000046562, DIČ 6462526337.

2. Cena - hrubá cenu Zboží uvedenou u informací o Zboží, bez nákladů na dodání Zboží.

3. Ceník - seznam Zboží spolu s jejich cenami.

4. Účet - individuální účet Zákazníka vytvořený při registraci, jehož prostřednictvím Zákazník využívá služby dostupné po jeho vytvoření na www.converse.cz, Účet zákazníkovi zejména umožňuje: ukládání a uchovávání informací o adresních údajích Zákazníka pro zasílání Zboží, sledování stavu objednávky, přístup k historii objednávek. Zákazník se přihlašuje do Účtu pomocí přihlašovacího jména a hesla, které se sám zvolí.

5. Košík - elektronický formulář zpřístupněný Prodávajícím, prostřednictvím kterého Zákazník provádí nákup.

6. Náklady na dodání Zboží - náklady vynaložené na dodání Zboží Zákazníkovi v souladu s objednávkou Zákazníka.

7. Zboží - výrobky nabízené prodávajícím k maloobchodnímu prodeji v obchodě.

8. Obchod - internetový obchod provozovaný prodávajícím na webové adrese. www.converse.cz.

9. Služba, Portál - automatický mechanismus umístěný na internetových stránkách www.converse.cz umožňující Objednateli provádět úkony stanovené ve všeobecných obchodních podmínek, pokud jde o zadání Objednávky v elektronické podobě a soubor dalších funkcí nabízené na této webové adrese.

10. Objednatel, Zákazník - fyzická osoba, právnická osoba nebo organizační složka bez právní subjektivity, která podává Objednávku v souladu s podmínkami uvedenými v těchto všeobecných obchodních podmínkách.

11. Individuální podnikatel - fyzická osoba, která uzavírá smlouvu přímo související s její podnikatelskou činností, pokud z obsahu této smlouvy vyplývá, že pro tuto osobu nemá profesionální povahu, vyplývající zejména z předmětu její podnikatelské činnosti zpřístupněného na základě Živnostenského rejstříku.

12. Spotřebitel - každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedna ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

13. Kupní smlouva - smlouva uzavřená mezi Prodávajícím a Zákazníkem prostřednictvím Obchodu, jejímž předmětem je koupě Zboží.

14. Objednávka - nabídka adresovaná Prodávajícímu ze strany Objednatele v elektronické podobě stanovené těmito všeobecnými obchodními podmínkami týkající se nákupu Zboží. Umístění nabízeného Zboží Prodávajícím v Obchodě není návrhem k uzavření kupní smlouvy (nabídkou) ve smyslu ust. § 1732 odst. 2 občanského zákoníku a tedy veškerá prezentace zboží umístěná na stránkách Obchodu je pouze informativního charakteru a Prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

15. Občanský zákoník - zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

§ 2 Obecné informace

1. Obchod provozovaný na adrese www.converse.cz provozuje Prodávající.

2. Prodávajícího lze kontaktovat následujícím způsobem:

a. V záležitostech týkajících se fungování Obchodu a objednávek a odstoupení od smlouvy:

i. e-mailem na adresu [email protected],

b. V záležitostech týkajících se Zboží, jeho vlastností, funkcí:

i. e-mailem na adresu: [email protected],

c. V záležitostech týkajících se stížností a reklamací Zboží:

i. e-mailem na adresu: [email protected]

3. Objednávky jsou Zákazníkem zadávány v souladu s platnými právními předpisy a těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

4. Odesláním objednávky Zákazník stvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že s nimi souhlasí. Odesláním objednávky současně Zákazník bere na vědomí, že provozovatelem Obchodu je prodávající jakožto zahraniční subjekt se sídlem mimo území ČR, z kteréhož důvodu se na něj nevztahují ustanovení některých právních předpisů jinak platná pro české provozovatele e-shopu na území ČR.

5. Objednané Zboží bude doručováno do míst dodání nacházejících se na území České republiky .

6. Zboží nabízené Obchodem a jejich ceny se mohou lišit od Zboží a cen nabízených ve stacionárních prodejnách Prodávajícího.

7. Obchod vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že používání webových stránek je možné pro uživatele internetu se všemi oblíbenými webovými prohlížeči, operačními systémy, typy zařízení a typy internetového připojení. Minimální technické požadavky pro používání webových stránek obchodu jsou webový prohlížeč s minimálně Internet Explorerem 8 nebo Chrome 16 nebo Firefoxem 10 nebo Operou 11 nebo Safari 5 nebo novějšími verzemi, s povoleným Javascriptem, akceptující cookies a internetové připojení s šířkou pásma alespoň 256 kbit/s. Webové stránky obchodu jsou optimalizovány pro minimální rozlišení obrazovky 1-24x768 pixelů.

8. Zákazníkovi je zakázáno poskytovat protiprávní obsah a používat webové stránky Obchodu nebo bezplatné služby poskytované Obchodem způsobem, který je v rozporu s platnými právními předpisy, dobrými mravy, porušuje osobní zájmy třetích osob nebo oprávněné zájmy Obchodu.

9. Vzhledem k veřejné povaze internetu a využívání elektronických služeb upozorňuje Obchod na rizika spojená s možností získání a změny údajů Zákazníka neoprávněnými osobami, proto by Zákazníci měli používat vhodná technická opatření k minimalizaci výše uvedených rizik. Zejména by měli používat antivirové programy a programy chránící identitu osob používajících internet.

10. Fotografie Zboží jsou ilustrační a v některých případech se mohou lišit od skutečné podoby Zboží, např. z důvodu odlišné konfigurace počítačového vybavení Zákazníka. To však nemá vliv na vlastnosti Zboží.

§ 3 Ceny výrobků

1. Všechny ceny Zboží v Obchodě www.converse.cz jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují DPH v zákonné výši.

2. Ceny Zboží nezahrnují náklady na dodání Zboží.

3. Cena uvedená u Zboží v okamžiku podání objednávky Zákazníkem je konečná, závazná a nelze o ní vyjednávat.

4. Informace o celkové hodnotě objednaného Zboží se zobrazují na kartě Košík a aktualizují se po přidání každého dalšího Zboží.

5. Informace o celkové hodnotě Objednávky (celková hodnota objednaného Zboží + náklady na doručení Zboží) je uvedena po výběru způsobu platby a doručení.

6. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceny výrobků uvedené v Ceníku. Tím nejsou dotčena nabytá práva Zákazníků, kteří zadali Objednávku nebo provedli platbu.

7. Všechny výrobky nabízené v Obchodě jsou nové a originální, bez fyzických a právních vad, v době jejich spotřeby a byly legálně uvedeny na český trh.

8. Prodávající si vyhrazuje právo pořádat reklamní slevové akce, včetně sezónního snížení cen ve srovnání s původními cenami, kdy Zboží může být nabízeno v rámci akční nabídky za nižší cenu, než byla cena původní, to vše v souladu s platnými právními předpisy a těmito VOP (dále jen „slevová akce“). Ustanovení článku III., odst. 1 těchto VOP se v případě slevových akcí užije obdobně. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, stejně jako uplatnění slevového kupónu nelze kombinovat s jinými speciálními cenovými nabídkami prodávajícího (akční nabídky, slevy, apod.), neurčí-li prodávající.

9. Slevová akce je platná po dobu jejího trvání s tím, že může být po skončení termínu její platnosti prodloužena rozhodnutím prodávajícího; na takové rozhodnutí není právní nárok. Slevový kupón je možné uplatnit po dobu jeho platnosti s tím, že slevový kupón lze použít pouze jednou; prodávající dále nijak neodpovídá za pravost slevového kupónu a možnost jeho použití, pokud kupující slevový kupón dříve zpřístupnil třetí osobě, případně pokud jej získal na sociálních sítích, diskusních fórech či jinak od třetí osoby. Ustanovením tohoto odstavce není nijak dotčena možnost vyprodání zásob v internetovém obchodě, kdy slevová akce a slevový kupón mohou být též omezeny dostupností zboží; v takovém případě, nebyla-li tato skutečnost kupujícímu zřejmá již při objednání zboží, informuje prodávající kupujícího o této skutečnosti bez zbytečného odkladu v souladu s těmito VOP.

 

§ 4 Podání objednávky

1. Objednávky lze podávat celoročně, 24 hodin denně, prostřednictvím webových stránek www.converse.cz.

2. Pro zadání Objednávky si Zákazník vybere Zboží z kategorie produktů uvedených na webových stránkách Obchodu a přidá jej do Košíku. Stejný postup je třeba dodržet i u dalších produktů, které si Zákazník přeje zakoupit. Zákazník v této souvislosti bere na vědomí, že zboží, jeho názvy i jiné vlastnosti jsou v Obchodě užívány výlučně za účelem identifikace daného Zboží a mohou představovat jinak chráněná označení zboží náležející oprávněným držitelům práv k těmto označením. V případě, že je Zboží vyráběno v různých velikostech, barvách či jiných odlišujících vlastnostech, má Zákazník možnost vybrat odpovídající velikost, barvu či příslušnou vlastnost před tím, než Zboží umístí do Košíku.

3. V nákupním Košíku se zobrazí: název Zboží, jeho obrázek, množství, cena a celková hodnota vybraného Zboží.

4. Maximální počet položek stejného modelu a velikosti objednaných jednou osobou je 5 (pět) položek na Objednávku. Společnost Converse si vyhrazuje právo snížit počet objednaných položek limitované edice.

5. Po přidání Zboží do Košíku je třeba zvolit formu dodání a formu platby a poté kliknutím na pole "Další" přejít do další fáze: Faktura a přepravní údaje.

6. Pokud má Zákazník Účet v Obchodě, měl by se přihlásit pomocí přihlašovacích polí ve fázi "Vaše údaje", aby mohl dokončit nákup, a poté ověřit fakturační a dodací adresu. Pokud je třeba aktualizovat údaje o adrese, klikněte na pole "Nové údaje o zákazníkovi" a zadejte nové informace. Pokud se Zákazník přihlásil přímo po vstupu na webové stránky Obchodu, jeho adresní údaje se zobrazí automaticky.

7. Po zadání adresních údajů zkontrolujte obsah Košíku a další údaje Objednávky: údaje o adrese, způsob doručení a způsob platby. Pokud je třeba je opravit, klikněte na pole "Zpět". Pokud jsou správné, klikněte na políčko "Koupit nyní". Okamžikem kliknutí na políčko „Koupit nyní“ závazně objedná Zboží v Košíku, přičemž odesláním Objednávky Zákazník potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že souhlasí s jejich zněním. Do doby, než Zákazník proces objednávání ukončí kliknutím na odkaz „Koupit nyní“ a objednávka se stane závaznou, má Zákazník možnost v kterékoliv fázi objednávání zboží objednání Zboží zrušit tak, že přeruší provádění jednotlivých výše popsaných kroků vedoucích k objednání Zboží a opustí Obchod, na níž se objednávka Zboží provádí.

8. Pokud Objednávku podá Zákazník, který není Spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku, vyhrazuje si Obchod právo odmítnout potvrzení Objednávky, pokud neexistuje technická možnost plnění Objednávky nebo pokud by byla Objednávka spojená s reorganizací práce Obchodě a také v případě, že by odeslání zboží v navrhovaném čase vyžadovalo dodatečná opatření Obchodu. V takovém případě se Obchod pokusí určit nejlepší způsob a termín realizace Objednávky.

9. V případě výběru platební metody "PayU" Zákazník bude přesměrován na webové stránky provozovatele platebních služeb, aby dokončil platbu za Objednávku, a poté obdrží potvrzení Objednávky e-mailem.

10. Pokud je zvolen způsob platby "Dobírka", obdrží Zákazník e-mailové potvrzení objednávky a její číslo ihned po kliknutí na políčko: "Koupit nyní"

11. Potvrzení Objednávky obsahuje podrobné informace o podané Objednávce a číslo, které je třeba použít při kontaktu s Prodávajícím.

12. Objednávka Zákazníka je po svém potvrzení Prodávajícím formou emailu jako uzavřená kupní smlouva mezi Zákazníkem a Prodávajícím archivována v elektronické podobě za účelem jejího splnění a další evidence, a to v souladu se zásadami zpracování osobních údajů Obchodu. S ohledem na to, že je Zákazníkovi potvrzení Objednávky zasláno na jeho e-mailovou adresu, tak není-li výslovně stanoveno jinak, nemá Zákazník právo na přístup k archivované smlouvě u Prodávajícího.

§ 5 Změna nebo zrušení Objednávky

1. Jakmile je Objednávka potvrzena Prodávajícím, nelze ji měnit.

2. Zákazník má možnost zrušit objednávku, dokud nebude zkompletována Prodávajícím. Po předání Objednávky přepravní společnosti již není možné Objednávku zrušit.

3. Zrušení Objednávky musí být zasláno Prodávajícímu v elektronické podobě na adresu [email protected]. Těmito ustanoveními není dotčeno právo Zákazníka odstoupit od smlouvy v souladu s těmito všeobecnými obchodními podmínkami a právními předpisy.

§ 6 Vyplnění objednávky

1. Dokončením Objednávky se rozumí kompletace objednaného Zboží, příprava dokumentů, zabalení a předání Objednávky přepravní společnosti.

2. Obchod www.converse.cz vynakládá veškeré úsilí, aby zajistil, že Zboží prezentované na webových stránkách jsou vždy k dispozici.

3. V mimořádně vzácných případech nedostupnosti Zboží nebo části(í) Zboží, na který(é) se Objednávka vztahuje, bude Zákazník e-mailem informován o stavu Objednávky a vyzván k rozhodnutí o způsobu jejího provedení (částečné provedení nebo zrušení celé Objednávky). V takovém případě se realizace Objednávky pozastaví až do obdržení odpovědi od Zákazníka. V případě, že Prodávající neobdrží odpověď, bude Objednávka po uplynutí 7 dnů od odeslání žádosti zrušena.

4. Podmínkou pro vyřízení Objednávky je, že Zákazník uvede správnou a přesnou doručovací adresu. Doručovací adresa se musí nacházet na území České republiky a nesmí se jednat o poštovní schránku.

5. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od vyřízení Objednávky, pokud jsou údaje uvedené Zákazníkem v nákupním formuláři neúplné nebo nesprávné. V takovém případě Prodávající vrátí Zákazníkovi peníze stejným způsobem, jakým byla platba provedena.

6. Kompletace objednávky podané v obchodě www.converse.cz začíná okamžikem připsání platby Zákazníka za Zboží na bankovní účet Obchodu.

7. Ke každé objednávce je vystavena faktura. Zákazník souhlasí s doručováním faktur a oprav faktur v elektronické podobě na e-mailovou adresu uvedenou v Objednávce.

8. Objednávky se vyřizují od pondělí do pátku s výjimkou světových a státních svátků. Objednávka bude Zákazníkovi odeslána do 2-4 pracovních dnů ode dne obdržení platby v případě platby předem a do 2-4 pracovních dnů ode dne potvrzení Objednávky Prodávajícím v případě platby dobírkou.

9. Po předání balíku s Objednávkou přepravní společnosti bude Zákazník informován e-mailem a obdrží fakturu a číslo pro sledování stavu zásilky s Objednávkou.

10. Prodávající nepožaduje od Zákazníku zálohu či jinou obdobnou platbu, avšak Prodávající je oprávněn v závažných případech (zejména nedojde-li ze strany kupujícího k dodatečnému potvrzení objednávky dle § 6 odst. 3 VOP požadovat po Zákazníkovi uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním Zboží Zákazníkovi, a to i v případě, zvolil-li Zákazník způsob placení kupní ceny dobírkou.

§ 7 Uzavření smlouvy, právo na odstoupení od smlouvy

1. Podmínky kupní smlouvy jsou stanoveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách a v platných právních předpisech.

2. Kupní smlouva je uzavřena okamžikem, kdy Prodávající zašle potvrzení podstatných podmínek Objednávky Zákazníkovi formou emailu.

3. Prodávající se na základě kupní smlouvy zavazuje vyřídit Objednávku v souladu s obsahem specifikace Objednávky v akceptaci Objednávky zaslané Zákazníkovi.

4. Prodávající doručí Zákazníkovi Zboží, přičemž faktura je zaslána elektronicky na e-mailovou adresu Zákazníka uvedenou při Objednávce, s čím Zákazník výslovně souhlasí.

5. Zákazník se na základě Kupní smlouvy zavazuje zaplatit Kupní cenu uvedenou Prodávajícím spolu s případnými náklady na dodání Zboží a převzít Zboží.

6. Zákazník, který je Spotřebitelem ve smyslu § 419 občanského zákoníku může v souladu s platnými právními předpisy odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku bez udání důvodu do 14 dnů, počítaných ode dne převzetí Zboží, resp. od převzetí poslední dodávky Zboží, je-li obsahem koupě několik druhů Zboží nebo se Zboží skládá z několika částí. Nad rámec uvedeného Obchod www.converse.cz nabízí 30 (třicet) dní na odstoupení od kupní smlouvy bez udání důvodu a bezplatné vrácení Zboží v rámci lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pro dodržení této lhůty stačí zaslat Prohlášení o odstoupení od kupní smlouvy e-mailem na adresu: [email protected]

7. Formuláře pro odstoupení od kupní smlouvy

8. V případě odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku se smlouva považuje za neuzavřenou. To, co strany poskytly, se vrátí beze změny, ledaže by změna byla nezbytná v rámci běžného řízení. Vrácení, vč. vrácení Kupní ceny Zákazníkovi by mělo být provedeno neprodleně, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Obchod obdržel oznámení o odstoupení Zákazníka od kupní smlouvy.

9. Zboží vrácené zákazníkem by měl být zabalen tak, aby nedošlo k poškození zásilky během přepravy. Zboží by mělo být vráceno s původní visačkou připevněnou ke zboží a příslušenství. Spolu se Zbožím Zákazník předloží vyplněný formulář pro odstoupení od smlouvy přiložený k faktuře nebo podle vzoru uvedeného na odkazu v bodě 7 výše nebo v jiné písemné formě - jednoznačné prohlášení o úmyslu odstoupit od kupní smlouvy obsahující alespoň: číslo objednávky a/nebo faktury, datum nákupu, adresní údaje Zákazníka, telefonní číslo, e-mailovou adresu, číslo bankovního účtu pro vrácení ceny Zboží.

10. Vrácené zboží by nemělo nést známky použití, mělo by být nepoškozené a kompletní (včetně příslušenství). Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání se zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

11. Bude-li chtít Zákazník odstoupit od kupní smlouvy bez jakýchkoli dalších nákladů, může použít zpětný štítek přepravní služby DPD, který Zákazník obdrží v balíčku s Objednávkou. Vratný štítek musí být nalepen na vnějším obalu zpětné zásilky, pokud je použit původní obal Vratný štítek musí být nalepen na místě starého obalu.

12. Pokud ztratíte štítek pro vrácení zboží, kontaktujte prosím zákaznický servis na adrese: [email protected]

13. Vrácení Kupní ceny Zboží v případě vrácení Zboží a případných nákladů na jejich dodání Zákazníkovi bude provedena do 14 dnů od obdržení prohlášení Zákazníka o odstoupení od kupní smlouvy.

14. Prodávající však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Zákazníkovi dříve, než mu Zákazník Zboží předá nebo prokáže, že Zboží Prodávajícímu odeslal.

15. V souladu s § 1820 odst. 1 písm. g) a § 1832 odst. 3 občanského zákoníku nese kupující při odstoupení od kupní smlouvy náklady spojené s navrácením zboží, a to i v případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou. Jestliže Spotřebitel zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Spotřebiteli náklady na dodání Zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání Zboží.

16. Vrácení částek Zákazníkovi splatných z důvodu odstoupení od kupní smlouvy bude provedeno stejným způsobem, jaký si Zákazník zvolil pro úhradu Objednávky. V případě možnosti platby Objednávky na dobírku bude dlužná částka vrácena na bankovní účet Zákazníka uvedený ve formuláři pro odstoupení od kupní smlouvy.

17. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

a. o poskytování služeb, jestliže byly v plném rozsahu poskytnuty; v případě plnění za úplatu, pouze pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy poučil spotřebitele, že poskytnutím plnění zaniká právo odstoupit od smlouvy;

b. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;

c. o dodávce zboží vyrobeného podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeného jeho osobním potřebám;

d. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, nebo zboží s krátkou dobou spotřeby, jakož i zboží, které bylo po dodání vzhledem ke své povaze nenávratně smíseno s jiným zbožím;

e. o dodávce zboží v zapečetěném obalu, které z důvodu ochrany zdraví nebo z hygienických důvodů není vhodné vrátit poté, co jej spotřebitel porušil;

f. o dodání alkoholických nápojů, jejichž cena byla ujednána v době uzavření smlouvy s tím, že dodání je možné uskutečnit až po uplynutí třiceti dnů a jejichž skutečná hodnota závisí na výchylkách trhu nezávislých na vůli podnikatele;

g. o neodkladné opravě nebo údržbě, která má být provedena v místě určeném spotřebitelem na jeho výslovnou žádost; to však neplatí pro provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiného zboží než náhradních dílů nutných k provedení opravy nebo údržby;

h. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu v zapečetěném obalu, pokud jej spotřebitel porušil;

i. o dodávce novin, periodik nebo časopisů s výjimkou smluv o předplatném na jejich dodávání;

j. uzavírané na základě veřejné dražby podle jiného zákona, které může být spotřebitel fyzicky přítomen;

k. o ubytování, přepravě zboží, nájmu dopravního prostředku, stravování nebo využití volného času, pokud má být podle smlouvy plněno k určitému datu nebo v určitém období;

l. o dodání digitálního obsahu, který není dodán na hmotném nosiči, poté, co bylo započato s plněním; v případě plnění za úplatu, pokud započalo s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, spotřebitel byl poučen, že tím právo odstoupit od smlouvy zaniká, a podnikatel mu poskytl potvrzení podle § 1824a odst. 1 a 2 nebo § 1828 odst. 3 a 4 občanského zákoníku.

§ 8 Reklamace Zboží

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku).

2. Právo Zákazníka z vadného plnění zakládá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Zákazníka, byť se projeví až později. Právo Zákazníka založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Zákazník nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na Zboží Zákazníka vnější událost. To neplatí, způsobil-li vadu Prodávající.

3. Zákazník nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho Prodávající výslovně, že věc je bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

4. Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Zákazníkovi, že v době, kdy Zákazník zboží převzal,

a. má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Zákazník očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b. se Zboží hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá,

c. Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d. je Zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti,

e. Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů..

5. Zákazník je oprávněn reklamovat Zboží zejména v případě, že:

a. se na zakoupeném Zboží projeví vada v záruční lhůtě,

b. dodané Zboží bylo při dodání poškozeno - Zákazník by měl tuto skutečnost neprodleně nahlásit Prodávajícímu, a to nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí Zboží,

c. dodané Zboží není v souladu s Objednávkou.

6. Zákazník je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního Zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí. Uvedené neplatí:

a. u Zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

b. na opotřebení Zboží způsobené jejím obvyklým užíváním,

c. u použitého Zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí Zákazníkem, nebo

d. vyplývá-li to z povahy věci.

7. Práva z vad zboží, včetně práv z reklamace Zboží krytého zárukou (dále společně označováno jako reklamované zboží) se uplatňují u prodávajícího, přičemž oznámení o uplatnění práva z vady či reklamace je potřeba zaslat elektronickou poštou na e-mailovou adresu: [email protected] . Žádost (uplatnění vad Zákazníkem) by měla obsahovat:

a. název výrobku, jeho velikost a kód,

b. okolnosti, za kterých vada/poškození vznikla, zejména druh a datum, kdy byla vada/poškození zjištěna,

c. požadavek na způsob uvedení reklamovaného výrobku do souladu s kupní smlouvou: oprava nebo výměna nebo prohlášení o snížení ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

d. kontaktní údaje Zákazníka,

e. číslo bankovního účtu, na který bude vrácena částka odpovídající reklamovanému výrobku, pokud bude reklamace uznána a nebude možná oprava, výměna nebo snížení ceny.

8. Zákazník je povinen k žádosti (uplatnění vad Zákazníkem) přiložit fotodokumentaci, popř. videozáznam vady Zboží, z níž bude patrná vada/poškození Zboží, a to za účelem vyřízení reklamace Zboží Prodávajícím. Zákazník tedy nebude zasílat Zboží (za účelem uplatnění Vad Zákazníkem) fyzicky zpět Prodávajícímu a Prodávající provede posouzení vady za účelem vydání rozhodnutí o uplatněné vadě Zboží Zákazníkem na základě takto předložených podkladů Zákazníkem. Prodávající si vyhrazuje právo požádat v rámci zákonné lhůty pro vyřízení reklamace Zboží Zákazníka o dodání další fotodokumentace týkající se uplatněné vady Zboží za účelem posouzení charakteru vady Zboží a rozhodnutí o uplatněné vadě Zboží.

9.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci Zboží ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající se Spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě. Po uplynutí této lhůty má Spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.

10. V případě, že prodávající rozhodne o opravě vady Zboží a/nebo o výměně Zboží za nové Zboží, je Zákazník povinen zabalit reklamované Zboží vhodným způsobem tak, aby nedošlo k jeho poškození během jeho přepravy k Prodávajícímu a zaslat Zboží prodávajícímu ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne, kdy ho k tomu prodávající vyzval. Prodávající neodpovídá za škodu na reklamovaném Zboží vzniklou při jeho přepravě. Reklamované zboží, které bude Prodávajícímu zasláno na dobírku, nebude Prodávajícím převzato a bude vráceno zpět Zákazníkovi. Reklamované zboží zašle Zákazník Prodávajícímu na adresu: ORBICO SP. Z O.O. SKLEP INTERNETOWY - Dział Reklamacji, ul. Salsy 2, 02-823 Warszawa, Polská republika. Účelně vynaložené náklady na dopravu zboží určeného k opravě a/nebo k výměně za nové Zboží Prodávajícímu hradí Zákazník, přičemž tyto náklady budou Zákazníkovi, je-li Spotřebitelem v případě oprávněné reklamace zpětně uhrazeny k jeho žádosti, kterou je nutné učinit podle § 1923 občanského zákoníku. V případě, že Zákazník Zboží na reklamaci dle předchozí výzvy prodávajícího (na základě jeho rozhodnutí o reklamaci Zboží) fyzicky nedodá, nebude možné reklamaci Zboží prodávajícím v zákonné 30denní lhůtě vyřídit a dojde tak k zamítnutí reklamace Zboží zákazníkem.

11. Nemá-li Zboží vlastnosti stanovené výše v odstavci 4. tohoto článku VOP, může Zákazník požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může Zákazník požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od kupní smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Zákazník právo na bezplatné odstranění vady.

12. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Zákazník i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Zákazník i právo od kupní smlouvy odstoupit.

13. Neodstoupí-li Zákazník od kupní smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Zboží má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Zákazníkovi působilo značné obtíže.

14. Projeví-li se vada Zboží v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

16. Prodávající je povinen Spotřebiteli vydat písemné potvrzení o tom, kdy Spotřebitel právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Spotřebitel požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

17. Ve smyslu ustanovení § 1820 odst. 1 písm. j) občanského zákoníku sděluje Prodávající, že s mimosoudní stížností, nepodaří-li se záležitost vyřešit přímo s Prodávajícím, se Spotřebitel může obrátit na kontrolní orgán, kterým je Česká obchodní inspekce, IČ: 000 20 869, sídlem: Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, www.coi.cz. Česká obchodní inspekce vyřizuje mimosoudní stížnosti spotřebitelů způsobem a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy. Při řešení sporů mezi Prodávajícím a Zákazníky z kupní smlouvy je dále možné využít platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na adrese https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=CS.

18. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje výlučně na návrh Spotřebitele, a to pouze v případě, že se spor nepodařilo s Prodávajícím vyřešit přímo. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, a to nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Spotřebitel uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u prodávajícího poprvé. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu musí být ukončeno do 90 dnů od jeho zahájení, nebude-li při naplnění výjimečných okolností prodlouženo. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se nezpoplatňuje, přičemž náklady spojené s mimosoudním řešením spotřebitelských sporů si strany nesou samy. K mimosoudnímu řešení spotřebitelského sporu více zde: https://www.coi.cz/informace-o-adr/.

19. Po dobu trvání jednání o mimosoudním urovnání sporu neběží ani nezačnou běžet promlčecí a prekluzivní lhůty podle občanského zákoníku, dokud jedna ze stran sporu výslovně neodmítne v jednání pokračovat.

18. Kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013, o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

20. Na Zboží prodávané v Obchodě se může vztahovat záruka poskytovaná výrobcem Zboží.

§ 9 Výměna Zboží

Pokud si Zákazník přeje Zboží vyměnit, měl by odstoupit od kupní smlouvy týkající se daného Zboží a poté zadat novou Objednávku na jiné Zboží.

§ 10 Slevové kódy

1. Obchod poskytuje možnost organizovat propagační akce, v nichž budou moci Zákazníci nakupovat s ohledem na slevový kód.

2. Slevové kódy zlevňují vybrané Zboží z nabídky Obchodu a nelze je kombinovat s jinými slevovými kódy.

3. V případě odstoupení od kupní smlouvy na Zboží, na který byla poskytnuta sleva se slevovým kódem, v průběhu trvání akce nemá Zákazník nárok na tzv. obnovení slevy na nákup jiné velikosti ve stejném modelu, pokud akce skončila.

4. Neuhrazení platby za o Objednávku Zboží v době trvání propagační akce se rovná odstoupení od Objednávky za propagačních podmínek; v této situaci Zákazník neobdrží potvrzení Objednávky a nemůže požadovat vyřízení takové Objednávky za propagačních podmínek, pokud propagační akce skončila.

§ 11 Ukončení smlouvy o poskytování služeb elektronickými prostředky (nevztahuje se na objednávky/kupní smlouvy)

1. Kterákoli ze stran může kdykoli a bez udání důvodu vypovědět Smlouvu o poskytování služeb elektronickými prostředky, přičemž práva nabytá druhou stranou před vypovězením výše uvedené smlouvy a níže uvedená ustanovení zůstávají zachována.

2. Zákazník, který provedl registraci Účtu, ukončí smlouvu o poskytování služeb elektronicky, a to tak, že oznámí Obchodu žádost o vymazání zákaznického účtu, a to jakýmkoli způsobem komunikace na dálku, který umožní Obchodu přečíst prohlášení o úmyslu zákazníka.

3. Obchod ukončí smlouvu o poskytování elektronických služeb zasláním příslušného prohlášení o záměru zákazníkovi na e-mailovou adresu, kterou zákazník uvedl při registraci Účtu v Obchodě.

§ 12 Ochrana osobních údajů

1. Osobní údaje poskytnuté Zákazníky v Obchodě (včetně procesu registrace účtu, procesu zadávání Objednávky bez registrace v Obchodě, procesu používání Obchodu, včetně nakupování v Obchodě) zpracovává společnost Orbico spółka z ograniczoną odpowiedzialnością se sídlem ve Varšavě, ul. Wołoska 5, 02-675 Varšava, Polsko, zapsaná v rejstříku podnikatelů vedeném Okresním soudem pro hlavní město Varšavu, 13. oddělení Národního soudního rejstříku pod číslem KRS 0000046562, (správce údajů).

2. Poskytnutí osobních údajů Zákazníkem je dobrovolné, ale nezbytné pro nákupy a využívání služeb poskytovaných prodávajícím elektronicky, které vyžadují osobní údaje. Prodávající zpracovává osobní údaje za účelem poskytování služeb elektronickou cestou, uzavírání a plnění kupních smluv na produkty objednané zákazníkem v obchodě a v případě udělení souhlasu Zákazníka se zasíláním newsletteru také za účelem poskytování služby zasílání newsletteru.

3. Zákazník má právo na přístup k obsahu svých osobních údajů a na jejich opravu a výmaz. Osobní údaje lze opravit nebo vymazat po oznámení na adrese: [email protected]

4. Zákazník odesláním údajů prohlašuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou jeho údaji.

5. Podrobná ustanovení o ochraně osobních údajů naleznete na webových stránkách obchodu věnovaných zásadám ochrany osobních údajů.

§ 13 Newsletter

1. Služba spočívá v bezplatném zasílání elektronického newsletteru s informacemi o aktuálních nabídkách, akcích a prodejích všem uživatelům converse.cz , kteří si přejí jej dostávat a kteří udělili souhlas se zpracováním osobních údajů (zejména emailové adresy) za tímto účelem.

2. Služba Newsletteru je dostupná všem uživatelům portálu converse.cz bez podmínky registrace na portálu.

3. Pro zasílání Newsletteru je nutné uvést správnou a aktivní e-mailovou adresu ve formuláři na webových stránkách converse.cz a souhlasit se zasíláním Newsletteru (se zpracováním osobních údajů za tímto účelem).

4. E-mailová adresa poskytnutá pro přihlášení k odběru newsletteru se používá pouze pro tento účel.

5. Odhlášení z odběru Newsletteru lze provést kliknutím na příslušný odkaz v zápatí každého e-mailu obsahujícího Newsletter.

6. Osoba, která si objedná odběr newsletteru, souhlasí s ustanovení těchto obchodních podmínek.

7. Za přihlášení k odběru newsletteru obdrží uživatel jedinečný slevový kód -15 %, který je zaslán elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou uživatelem.

7.1 Slevový kód lze použít v obchodě converse.cz.
7.2 Sleva se vztahuje pouze na určené Zboží a nelze ji kombinovat se zaměstnaneckou slevou nebo jinou slevou. Kód pro odběr newsletteru nelze kombinovat s jinými slevovými kódy.
7.3 Slevu nelze uplatnit na daně nebo přepravní a manipulační poplatky. Náklady na dopravu se vypočítávají po zohlednění slevy.
7.4 Sleva se nevztahuje na limitované edice modelů Converse (modely označené jako Limited Editions), Chuck Taylor All Star high a low v černé, bílé, červené, tmavě modré, hnědé a vínové barvě a Chuck Taylor 70 high a low v bílé, černé, žluté a krémové barvě.
7.5 Slevový kód nelze přenést na jiného uživatele ani vyměnit za hotovost, kredit nebo předchozí nákupy. V případě neoprávněného použití slevového kódu třetí stranou bude každá objednávka, kterou tato strana neoprávněně použila, automaticky zrušena a slevový kód zneplatněn.

§ 14 Závěrečná ustanovení

1. Nabídky, které se Zákazníkům zobrazují v rámci výsledků vyhledávání v Obchodě, se zobrazují zejména na základě parametru shody fráze zadané do vyhledávače s názvem Zboží v nabídce Obchodu. Tento parametr ve srovnání s ostatními umožňuje předkládat Zákazníkovi výsledky vyhledávání přesněji odpovídající jeho nákupním preferencím.

2. Obchod umožňuje přístup Zákazníků k zadání zpětné vazby (hodnocení) Zboží od Spotřebitelů (Zákazníku), kteří si v Obchodě Zboží zakoupili. Po odeslání a přijetí objednávky obdrží Spotřebitel (Zákazník) email s odkazem, který ho přesměruje na příslušnou webovou stránku, kde může Spotřebitel zanechat svou zpětnou vazbu (hodnocení) zakoupeného Zboží.

3. V záležitostech, které nejsou upraveny těmito všeobecnými obchodními podmínkami, se použijí ustanovení českého právního řádu, zejména občanského zákoníku.

4. Každý Zákazník může využít mimosoudní způsoby vyřizování stížností a uplatňování nároků. V tomto ohledu může Zákazník využít zprostředkování. Seznamy stálých mediátorů a existujících mediačních center poskytují a zpřístupňují předsedové příslušných okresních soudů.

5. Obchod usiluje o to, aby spory se Spotřebitelem byly řešeny v první řadě smírnou cestou, v situaci, kdy tato forma nepřinesla výsledek, je k řešení sporů příslušný místně příslušný soud podle platných právních předpisů.

6. V případě sporů mezi Obchodem a fyzickou osobou, která není Spotřebitelem nebo právnickou osobou, je příslušným soudem soud místní příslušnosti v místě sídla Obchodu.

7. Prodávající není ve vztahu k Zákazníkům vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ust. § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

8. Zákazník na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

9. Pokud smluvní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak smluvní strany sjednávají, že kupní smlouva a smluvní vztah z kupní smlouvy se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

10. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 01/01/2023. Změny těchto obchodních podmínek jsou vyhrazeny; Prodávající je oprávněn jejich znění měnit či doplňovat, přičemž tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti smluvních stran z kupní smlouvy uzavřené po dobu účinnosti předchozího znění všeobecných obchodních podmínek.
Zpět na FAQ

Chceme, abyste věděli, že webové stránky, které prohlížíte, využívají souborů cookies a prostřednictvím nich shromažďujeme informace, které mohou být i osobními údaji. Využíváme pro analytické, marketingové účely a za účelem správy stránek a zlepšovaní kvality služeb, včetně přizpůsobení obsahu preferenci a zájmu uživatele. Používáním stránek souhlasíte s využíváním souborů cookies. Informace o používání cookies „více informací” vám objasní, co to jsou cookies soubory, jak zpracováváme shromážděné údaje, jakým způsobem naši partneři mohou používat soubory cookies, jak můžete změnit nastavení a obsahuje další podroné informace týkající se souborů cookies.